پنج‌شنبه / 6 اردیبهشت 1403

پنج‌شنبه / 6 اردیبهشت 1403

ارتباط مستقیم با شهردار

11 اردیبهشت 1395

تلفن مستقیم دفتر شهردار:

32075499

نمابر دفتر شهردار:

32075945

ارسال پیام به شهردار 

09151612069