شورای اداری استان وشهرستان به ریاست استاندار محترم و حضور نماینده محترم مجلس ، امام جمعه معزز فرماندار محترم، معاونت محترم سیاسی ،مدیران کل دستگاههای اجرایی در شهر خوسف برگزار شد.
◀️ شهردار محترم خوسف دراین جلسه به عنوان تنها مدیر شهرستان که مجوز صحبت یافت ، به صورت جامع اکثر مشکلات مهم شهر و شهرداری را بیان تا با درج در مصوبات این شوری ، راهکاری مناسب اتخاذ گردد .

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849