بنابرگزارش روابط عمومی شهرداری ،صبح امروز مدیرکل محترم جناب آقای دکتر اشرفیان وکارشناسان محترم دفتر شهری استانداری ضمن حضور درشهرداری وبرگزاری جلسه باشهردارمحترم وهمچنین اعضای محترم شورای اسلامی شهرخوسف به بیان دیدگاه ها ونظرات ارزشمند درزمینه رشدوتوسعه شهر وبویژه پیشنهاداتی درخصوص سرمایه گذاری درآمدزا واستفاده حداکثری ازظرفیتهای بسیارارزشمند این شهرپرداختند ومقررگردید گزارش وپیشنهادات لازم دراسرع وقت به شهرداری ارسال گردد.درپایان کلیه حاضرین باحضور درسطح شهر از پروژه های دردست اقدام شامل بوستان گل نرگس ،احداث میدان ورودی شهر،پارک ابن حسام ،مقبره ابن حسام واقع درپایتخت ،دریاچه گواب وهمچنین اقامتگاه بومگردی بینا بازدید نمودند.