چهارشنبه سوری امسال متفاوتر از سالهای گذشته بوده با 30 در صد کمتر 

مسئول آتش نشانی خوسف گفت:حوادث چهارشنبه سوری امسال کمتر نسبت به سال قبل بوده که این موضوع رعیت مردم را در پی داشت .

میرزائی افزود:حوادث چهارشنبه سوری خطر جانی در پی نداشت و تشکر از همه مردم شهرستان کردند.