تلفن مستقیم دفتر شهردار:

32075499

نمابر دفتر شهردار:

32075945

ارسال پیام به شهردار