دانشگاه پیام نور           آدرس:میدان امام خمینی(ره)- انتهای بلوارشهدای عبادی     تلفن: 32474620