تلفن روابط عمومی شهرداری خوسف:

32074299

فکس روابط عمومی شهرداری خوسف:

32074280