شهرداری خوسف درنظردارد نسبت به فروش  بخشی از اموال مازاد ومستعمل خود شامل (لاستیک مستعمل، اقلام برقی، لوله پلی اتیلن وpvc، تابلوی فلزی و...) را ازطریق مزایده حضوری(حراج) به تفکیک اعلامی در شرایط مزایده، اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل می¬آیدجهت بازدید از اقلام مذکور واطلاع کامل از شرایط مزایده از تاریخ 95/08/08 لغایت مورخ 95/08/13 همه روزه ازساعت 8 الی 30/13 (به استثناء روزهای تعطیل) به آدرس خراسان جنوبی، شهرستان خوسف،بلوارامام رضا (ع) ، شهرداری خوسف مراجعه ویا با شماره تلفن 05632473380 تماس حاصل نمایند.

1ـ شهرداری دررد ویاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.
2ـ هزینه انتشار آگهی برعهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
3ـ جلسه مزایده حضوری، در روز شنبه مورخ 95/08/15 رأس ساعت 9 صبح درمحل شهرداری خوسف انجام خواهدشد.
4ـ شرکت کنندگان درمزایده می بایست با دردست داشتن اصل وتصویرکارت ملی واصل فیش سپرده واریزی به مبلغ  10/000/000 ريال به شماره حساب3100005203009 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خوسف،درجلسه مزایده حضور نمایند. بدیهی است درصورت عدم ارائه فیش مذکور،متقاضی درمزایده شرکت داده نخواهدشد.
5 ـ برنده یابرندگان مزایده پس ازاعلام نتیجه می بایست حداکثرظرف مدت 2 روزکاری نسبت به  واریزبهای موردمعامله به شماره حساب 3100000436007 شهرداری نزدبانک ملی شعبه خوسف اقدام وپس ازطی مراحل قانونی نسبت به انتقال اقلام از شهرداری اقدام نمایند.
6 ـ چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر،کل مبلغ معامله رابه حساب شهرداری واریزننمایدیا ازانجام معامله خودداری نماید،بعنوان انصراف تلقی شده وسپرده وی به نفع شهرداری ضبط ومعامله بانفرات بعدی انجام خواهدشد.
7 ـ سپرده برندگان نفرات اول تاسوم تازمان تاتسویه حساب کامل نفراول ،نزدشهرداری نگهداری خواهدشدو درصورت انصراف هریک ازبرندگان « اول تا سوم » سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وبانفرات بعدی قرارداددر مزایده منعقد خواهد شد.
8 ـ تحویل اقلام، فقط به شخص برنده درمزایده مقدورخواهد بود ومتقاضی می بایستی ازلحاظ قانونی ( سن ، ملیت و.... ) حائز شرایط باشد.
9 ـ برنده مزایده می بایست حداکثرظرف مهلت 2 روز ازتاریخ تحویل اقلام نسبت به انتقال اقلام از انبارشهرداری اقدام نماید. بدیهی است پس از این مدت هزینه های مرتبط(انبار،نگهداری و...) طبق مقررات ازوی اخذ خواهدشد.
10- پیشنهاد دهندگان می بایستی قانون منع مداخله کارمندان دولت درمعاملات دولتی رارعایت نمایند.
11- جهت کسب اطلاعات بیشترمیتوانید باشماره تلفن 05632473388 تماس حاصل فرمایند.
12- آگهی مزایده درسایت شهرداری به آدرس www.Khoosf.ir نیز قابل دسترسی می باشد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849