شهرداری خوسف درنظردارد به استناد بند2صورتجلسه شماره591مورخ3/12/94 شورای محترم اسلامی شهر خوسف تعداد3دستگاه خودرو را ازطریق مزایده حضوری به فروش برساند.لذا ازمتقاضیان دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 95/04/19 همه روزه ازساعت 9 الی 13 (به استثناء روزهای تعطیل) به آدرس خراسان جنوبی،شهرستان خوسف،بلوارامام رضا«ع» شهرداری خوسف « پارکینگ موتوری » مراجعه وازخودروهای موردنظربازدیدنمایند.

مشخصات خودرو

ردیف

نوع خودرو

مدل

رنگ

شماره پلاک

قیمت پایه به ریال

سپرده شرکت درمزایده به ریال

1

بیل بکهوکشویی مدل TDL

1376

زرد

ـــــــ

350000000

35000000

2

کامیون آتشنشانی بنز608 ـ 6 تن

1377

قرمز

32 ـ 412 د 59

600000000

60000000

3

کامیون فوتون 6 تن زباله

1389

سفید

52 ـ 463 ع 11

750000000

75000000

 

1ـ شهرداری دررد ویاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

2ـ کلیه هزینه های نقل وانتقال سند« دارایی ،محضر،هزینه کارشناسی ،حق درج آگهی مزایده در جرایدبه تعداد دفعات درج شده ودیگرحقوق دولتی» بعهده خریدارمیباشد.

3ـ جلسه مزایده حضوری،پس ازانتشار نوبت دوم آگهی درروزسه شنبه مورخ 22/ 04/95رأس ساعت 10صبح درمحل شهرداری خوسف انجام خواهدشد.

4ـ شرکت کنندگان درمزایده می بایست حداکثرتاتاریخ 20/ 04/ 95 مبلغ سپرده رابحساب3100005203009 نزد بانک ملی شعبه خوسف واریزوفیش مربوطه رابه امورمالی شهرداری تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم ارائه فیش مذکور،متقاضی درمزایده شرکت داده نخواهدشد.

5 ـ برنده یابرندگان مزایده پس ازاعلام نتیجه می بایست حداکثرظرف مدت 5 نسبت به  واریزبهای موردمعامله به شماره حساب 739152251 شهرداری نزدبانک کشاورزی شعبه خوسف اقدام وپس ازطی مراحل قانونی نسبت به انتقال خودرواز پارکینگ شهرداری اقدام نمایند.

6 ـ لازم به توضیح است سپرده شرکت درمزایده ی برنده ی مزایده، تازمان انتقال سند نزد شهرداری نگهداری وبه محض انتقال سند عودت داده خواهد شد.

7 ـ چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر،کل مبلغ معامله رابه حساب شهرداری واریزننمایدیا ازانجام معامله خودداری نماید،بعنوان انصراف تلقی شده وسپرده وی به نفع شهرداری ضبط ومعامله بانفرات بعدی انجام خواهدشد.

8 ـ سپرده برندگان نفرات اول تاسوم تازمان تاتسویه حساب کامل نفراول ،نزدشهرداری نگهداری خواهدشدو درصورت انصراف هریک ازبرندگان « اول تا سوم » سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وبانفرات بعدی قرارداددر مزایده منعقد خواهد شد.

9 ـ تحویل خودروفقط بنام شخص برنده درمزایده مقدورخواهدبودومتقاضی می بایستی ازلحاظ قانونی ( سن ، ملیت و.... ) حائز شرایط باشد.

10 ـ اسنادمالکیت فقط به نام برنده مزایده منتقل خواهدشد.

11 ـ برنده مزایده می بایست حداکثرظرف مهلت ** روز ازتاریخ تحویل خودرو( با ارائه تعهد محضری )نسبت به انتقال سند اقدام نمایدوپس از این مدت هزینه های مرتبط طبق مقررات ازوی اخذ خواهدشد وعواقب انتقال سند بعهده خریدار است.

12ـ پیشنهاد دهندگان می بایستی قانون منع مداخله کارمندان دولت درمعاملات دولتی رارعایت نمایند.

13ـ درصورتی که تعویض پلاک خودروی خریداری شده منوط به اخذ معاینه ازمراکزمجازمعاینه میباشدبرنده موظف است جهت انتقال مالکیت خودروی خریداری شده نسبت به انجام مراحل قانونی طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.

14ـ کلیة بدهی های خودرو« عوارض وعدم خلافی » تازمان فروش به عهده شهرداری میباشد.

15ـ جهت کسب اطلاعات بیشترمیتوانید باشماره تلفن 05632473388 تماس حاصل فرمایند.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30002223333388

تلفن شهرداری: 32074088-(056)    نمابر: 32074280

تلفن روابط عمومی:32074088                        

ایمیل: ravabetomumi.shahrdarikhoosf@yahoo.com

آدرس : خوسف-بلوارامام رضا(ع)-شهرداری خوسف

کدپستی : 9735131849