تلفن شهرداری : - - 32074088 (056)

نمابر : 32074280

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن مستقیم داخلی
1 محسن علیزاده شهردار 32074245 15
2 سیدمرتضی صبور مسئول خدمات شهری و فضای سبز 32074382 13
3 امیر تاج نیا مسئول حراست 32074298 14
4 مهدی کمیلی دوست معاون عمرانی - 11
5 علی میرزائی مسئول آتش نشانی و روابط عمومی 32074371 16
6 محمد حسین نوفرستی مسئول دفترشهردار 32074280 12
7 علی امیرابادی مسئول مالی 32074268 10
8 راضیه حاجی زاده متصدی دبیرخانه/مسئول اموراداری 32074299 12
9 محمدعلی ندافی مسئول شهرسازی - 11
10 علیرضاکشهانی کارپرداز و درآمد 32074382 13
12 سمیه ضابط کمک حسابدار 32074268 10
13 محمد علی حسنی انباردار 32074268 10